Splošni pogoji poslovanja podjetja Pluton plus d.o.o.

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje, saj nepoznavanje le-teh ne more biti predmet kasnejših reklamacij.

 1. Splošno
  1.1 Splošni pogoji veljajo za sklenjene pogodbe, kakor tudi za vsa naročila brez predhodnih pisnih pogodb, kjer se sklop naročila, dobavnice in računa smatra za pogodbo. V kolikor so določila v pogodbah o poslovnem sodelovanju dogovorjena drugače, veljajo pogodbena določila.
  1.2 V splošnih pogojih imajo izrazi naslednje pomene:
  prodajalec: Pluton plus d.o.o., Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana
  kupec: pravna ali fizična oseba,
  proizvod: vrsta proizvoda iz prodajalčeve ponudbe.
  1.3 Kupec in prodajalec sta dolžna javiti vse spremembe, ki se nanašajo na podatke podjetja, naziv banke, številko transakcijskega računa ter na druge podatke, ki so pomembni za poslovanje med pogodbenima strankama.
 2. Ponudbe in naročila
  2.1 Ponudbe so v osnovi informativne narave. Veljavnost ponudbe je omejena na obdobje ki je napisana v sami ponudbi, razen če se kupec in proizvajalec dogovorita drugače.
  2.2 Prodajalec naročila sprejema v pisni obliki ali z naročilnico. Naročilo mora vsebovati: naziv proizvoda, dimenzije, merske enote, število proizvodov, željeni datum dobave ter mesto in način dostave.
  2.3 Naročanje je dovoljeno na naslednje načine:
  2.3.1 Osebno na sedežu prodajalca,
  2.3.2 Preko elektronske oblike:
  spletna stran prodajalca (www.pluton.si),
  spletna pošta prodajalca (info@pluton.si ali pluton.info@gmail.com),

2.3.3 Preko fizične oblike:
po navadni pošti ( ne priporočeni) na naslov prodajalca (glej točko 1.2.),

2.4  Tehnična dokumentacija, risbe, načrti, slike in ustrezni opisi, ki so v fazi ponudbe oziroma za namen naročila izročena kupcu, ostanejo v lasti prodajalca. Kupcu je tovrstna dokumentacija na voljo le za interno uporabo. Navedena dokumentacija ostaja lastnina prodajalca in kupec mora poskrbeti, da ni dostopna tretjim osebam (ne v izvirniku, kot tudi ne kot kopija ali v kakršnikoli drugi obliki razmnoževanja).

2.5 Zaradi konstrukcijsko-tehničnih detajlov oziroma tehničnih predpisov ali standardov si prodajalec pridržuje pravico do spremembe proizvodov.

2.6 Prodajalec ne ponuja storitve vezave ali priklopa na električno omrežje kupca. To mora narediti usposobljen električar.

 1. Sklenitev dogovora
  3.1 Za potrditev naročila se šteje:
  pisna potrditev ponudbe/predračuna (samo za določene stranke),
  izvedeno predplačilo po pogojih napisanih v opombi ponudbe,
  podpis pogodbe,
  izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
  druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.
  3.2 Potrditev naročila s strani kupca pomeni, da je kupec seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, kateri so navedeni na spletni strani (www.pluton.si).
  Naročilo potrdite s plačilom po enemu od navedenih pogojev, ki so v opombi ponudbe:
  3.3 Pogodba oziroma naročilo se sklepa v slovenskem in/ali tujem jeziku.
 2. Cena in plačilni pogoji
  4.1 Na podlagi povpraševanja po posameznem proizvodu, se na zahtevo kupca pripravi ponudba oziroma predračun v pisni obliki ter se le-ta posreduje na želeni naslov. Kupec je pred potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo/predračun (preveriti podatke, skice…) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatno obrazložitev prodajalca. Kupec po potrjeni ponudbi ne more več zahtevati pojasnitev nejasnosti in spremeniti dogovorjenih rokov dobave (slednje ni predmet reklamacijskih zahtevkov).
  4.2 Cene proizvodov podjetja se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi veljavnimi ceniki v času naročila.
  4.3 Veljavni ceniki so na voljo na sedežu podjetja. Ker se izdelki izdelujejo po meri se uporabljajo ceniki proizvajalcev (glej točko 20.), in njihovi podporni programi. Stranki izdelamo ponudbo.
  4.4 Vse cene so navedene v evrih [EUR]. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) v ceni
  ni vključen in se obračuna ob izstavitvi ponudbe oziroma računa. (glej točko 5.),
  4.5 Plačilna sredstva:
  plačilo z gotovino pri prodajalcu,
  nakazilo preko pošte, banke in drugih elektronskih plačilnih sredstvih,
  kompenzacija
  Naročilo potrdite s plačilom po enemu od navedenih pogojev, ki so v opombi ponudbe:
  4.6 Akcijske ponudbe veljajo do razprodaje zalog. Akcijske cene ne vključujejo stroškov montaže, le-ta naknadno bremenijo kupca.
  4.7 V primeru celotnega predplačila (avans) se kupcu lahko prizna popust. Ob vsakokratnem naročilu, če le-to ni določeno v pogodbi, se prodajalec in kupec individualno dogovorita o višini popusta. Navedeno velja tudi za vse ostale popuste.
  4.8 Prodajalec po tehničnem prevzemu, odpremi ali opravljeni storitvi izda račun. Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob potrditvi naročila. Valutni rok začne teči z dnem tehničnega prevzema, odpreme ali opravljene storitve.
  4.9 Kot datum plačila se šteje datum prispetja kupčevih sredstev na transakcijski račun prodajalca pri njegovi poslovni banki oziroma prejemu gotovinskih sredstev pri prodajalcu.
  4.10 V primeru zamude plačila lahko prodajalec kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo plačila (velja za primere tožbe ali izvršbe).
  4.11 Kupec, ki zamuja s plačili, je odgovoren za vse dodatne stroške, ki so povezani z izterjatvijo dolga pri družbi, ki se ukvarja z izterjavo dolgov.
  4.12 Kupec, ki prihaja iz članic držav Evropske unije in zahteva oprostitev plačila DDV-ja, mora prodajalcu dostaviti vso potrebno dokumentacijo, ki zadovolji vse pravne in finančne (davčne) zahteve v zvezi z oprostitvijo plačila davka. To se nanaša na dokazila o dobavi blaga znotraj Evropske unije, na identifikacijsko številko DDV ali na kakršnokoli specifično oprostitev plačila davka, vezano na kupca.
 3. Stopnje DDV
  5.1 Splošna stopnja DDV znaša 22%.
  5.2 Nižja stopnja DDV 9,5% se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev na stanovanjskih objektih, katere lastnik je fizična oseba in kjer je stanovanjski objekt namenjen za trajno bivanje v večstanovanjski stavbi uporabne površine ne presega 120m2 oziroma v enostanovanjski stavbi ne presega 250m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.
  5.3 Za pravne osebe, ki izvršijo nakup z montažo gradbenih storitev, se obračun DDV prevali na kupca, na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76a.členu ZDDV-1.
 4. Embalaža
  6.1 Stroški standardne embalaže so vključeni v ceno proizvoda. Dodatne zahteve embaliranja so strošek kupca.
 5. Dostava
  7.1 Prodajalec in kupec se ob vsakokratnem naročilu dogovorita, če le-to ni definirano v pogodbi, za način dostave oziroma prevzema proizvodov.
  7.2 Možnosti prevzema proizvodov:
  osebni prevzem s strani kupca,
  paketna dostava,
  dostava s prevoznim sredstvom s strani podjetja.
  7.3 Proizvajalec za države članice EU in ostale države dostavlja proizvode po predhodnem dogovoru s kupcem.
  7.4 Stroške dostave krije kupec, razen če se proizvajalec in kupec o tem dogovorita drugače.
 6. Montaža, servis in meritev
  8.1 Za nemoteno izvedbo montaže ali servisa je kupec dolžan:
  prodajalca opozoriti na možne ovire (električne instalacije, potrebna pred pripravljalna dela na mestu storitve, starost izdelka ki je predmet servisa. dostopnost…),
  pripraviti dostop za nemoteno vgradnjo – servis proizvodov,
  vse zaščititi neposredno okoli mesta montaže.
  Na delih, kjer za montažo – servis ni urejena varnost (ograja, stopnice, vhodi, parkirišča, cesta, delo na višini…), se le-ta ne izvaja, razen v primerih kjer kupec na to posebej opozori pred izvedbo montaže. V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah ali zastojih, morebitni stroški bremenijo kupca.

8,2 Delovni čas motorjev, merilcev in serviserjev na terenu je vsak delovnik od 8.oo do 15,oo ure. V delovnem času je potrebno zagotoviti dovolj časa za nemoteno opravljanje storitve. Storitev mora biti v celoti opravljena v navedenem delovnem času. 

8.3 Delovni čas razstavnega prostora se prilagaja času odprtja trgovskega centra in je lahko odprt daljši čas, ker je razstavni prostor mišljen kot strankin samostojen ogled. V razstavnem prostoru ni nujno da je prisoten zaposleni PLUTON PLUS d.o.o.

 1. Dobavni roki, potrditve, prisotnost naročnika,
  9.1 Dobavni roki se določajo ob vsakokratnem naročilu in začnejo teči z dnem potrditve naročila. Dobavni roki veljajo tudi za termin opravljene storitve. Predvideni dobavni rok je naveden na spletni strani www.pluton.si. Naročnik po potrditvi (plačilu) ponudbe (glej točko 3. in 4.), dobi obvestilo sms ali po elektronski pošti predvideni datum dobave. V kolikor naročnik ne poravna vseh obveznosti, ki izhajajo iz ponudbe, prodajalec prestavi rok dobave. Zaradi zahtevnosti delovnega procesa dostave, obiska in same izvedbe mora naročnik potrditi njegovo prisotnost in naš prihod dan pred predvidenim obiskom. V kolikor naročnik obiska ne potrdi se šteje, da obisk ni dogovorjen oziroma da naročnik ne želi obiska na poslani dobavni rok. Prodajalec nato naročniku sporoči nov datum dobave. Na dan predvidene dobave prodajalec pred prihodom naročnika še fizično pokliče po telefonu, da ga obvesti o prihodu in preveri njegovo prisotnost na objektu. V kolikor naročnik ni dosegljiv oziroma se na klic ne javi se šteje, da obisk ni dogovorjen oziroma da naročnik ne želi obiska.
  9.2  Dobavni rok se lahko sorazmerno podaljša v primeru nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji prodajalca in ki so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Te nastale ovire je dolžan prodajalec čim prej sporočiti kupcu. Na osnovi takšnih ovir, ki so bile kupcu sporočene, kupec ne more vložiti zahtevka za povrnitev škode nastale ob prekoračitvi dobavnega roka. Pod ovire ki so nepredvidljive narave se štejejo tudi vsi dogodki ki posredno in neposredno vplivajo na delovanje podjetja in podjetje za te ni odgovorno. Pod to se štejejo naravne, vremenski pogoji, višje sile, pandemije, nesreče bolniške odsotnosti in ostali nepredvidljivi dogodki.
  9.3 Termin montaže je kupcu pravočasno sporočen in fiksno določen, zato ga brez soglasja prodajalca kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob meritvah in montaži mora biti kupec obvezno osebno prisoten. Po zaključku storitve je kupec, skupaj z izvajalcem servisa ali montaže dolžan pregledati narejeno in objekt. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti, se le-te zapišejo in jih naročnik takoj pošlje prodajalcu po elektronski pošti ali navadni pošti ( ne priporočeno, glej točko 1.2 in 2.3.2),. V nasprotnem primeru velja, da pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.
  9.4 Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe naročila kupca.
  9.5 V primeru, da kupec v okviru dobavnega roka ni prevzel proizvoda, je prodajalec upravičen izdati račun. Prodajalec lahko obračuna dodatne stroške skladiščenja izdelanih proizvodov.
  9.6 Prehod odgovornosti za proizvode velja z dnem prevzema proizvodov, dostavljenih s strani prevoznika. V primeru, ko prodajalec ne opravi prevoza in ne nosi stroškov prevoza, preide tveganje za izgubo in/ali poškodbo proizvodov na kupca, s predajo proizvoda prevozniku ali kupcu osebno.
 2. Poškodbe pri transportu
  10.1 Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebino.
  10.2 Če za dostavo ni zadolžen prodajalec, za izgubo in/ali poškodbo pošiljke med dostavo prodajalec ne odgovarja. Za to odgovarja prevoznik oziroma dostavljalec.
  10.3 V primeru iz točke 10.2. je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, proizvod) reklamirati pri dostavljalcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost.
  10.4 Kupec mora o poškodbi in/ali izgubi pošiljke obvestiti prevoznika in prodajalca.
 3. Pridržanje lastninske pravice
  11.1 Prodajalec si do popolnega plačila kupnine, vključno z vsemi dodatnimi stroški in zamudnimi obrestmi, pridružuje lastninsko pravico do dobavljenega blaga.
  11.2 V primeru vgradnje ali montaže prodajalčevih proizvodov z drugimi proizvodi, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi na delu teh proizvodov ali na sorazmernem delu novega proizvoda.
  11.3 Proizvod, na katerem ima prodajalec lastninsko pravico, mora kupec pravilno skladiščiti in ga primerno zavarovati pred neugodnimi vremenskimi vplivi, požarom, krajo, predvidenimi mehanskimi poškodbami itd.
  11.4 V slučaju uvedbe stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije pri kupcu, ima prodajalec lastninsko pravico nad kupčevim premoženjem v višini neplačanih računov za dobavljeno proizvod in morebitnih zamudnih obresti.
  11.5  Če je plačilo dobavljenega blaga zavarovano z veljavnimi instrumenti zavarovanja (menica, bančna garancija, izvršnica, akreditiv, dokumentarni inkaso, itd.), preneha veljavnost lastninske pravice prodajalca po uspešnem unovčenju takšnega instrumenta.
 4. Reklamacije – Odgovornost za napake
  12.1 Kupec mora opraviti prevzem (količina, kakovost, itd.).
  12.2 Količinski prevzem blaga opravi prejemnik ob prisotnosti prevoznika ali prodajalca in za morebitne količinske napake bremeni prevoznika oziroma prodajalca. S potrditvijo dobavnega dokumenta in/ali tehničnega prevzema prevoznik oziroma kupec potrdi količinski prevzem in nepoškodovanost blaga ob prevzemu.
  12.3 Kakovostni prevzem blaga opravi kupec takoj po prevzemu proizvoda. Napake, ki so očitne, je kupec dolžan pisno prijaviti prodajalcu najkasneje v roku 8 dni po prejemu proizvodov. Dokazno gradivo mora biti slikano v originalni embalaži prodajalca, v nasprotnem primeru se reklamacija ne prizna.
  12.4 Skrite napake je kupec dolžan pisno prijaviti prodajalcu nemudoma ob odkritju napake oziroma v roku 8 dni od odkritja napake, vendar ne kasneje, kot v roku 30 dni od dneva dobave.
  12.5 Kadar pride do reklamacije na že pri kupcu nameščenih proizvodih, je kupec na zahtevo prodajalca dolžan proizvod vrniti prodajalcu v pregled in popravilo. Kadar kupec zahteva nov proizvod in reklamiranega ne želi vrniti, prodajalec zamenja (sporni) reklamirani del proizvoda. V tem primeru stroški ostalih sestavnih delov bremenijo kupca.
  12.6  Kupec proizvajalcu ne more zaračunati stroškov obdelave reklamacije, v kolikor proizvajalec reklamacijo odpravi v skladu z zakonom.
  12.7  Pri reklamaciji proizvoda s strani kupca, se zahteva vračilo originalne embalaže, s čimer se prodajalcu zagotovijo vse okoliščine za strokovno ocenitev nastale situacije.
  12.8  Reklamacije, ki jih prijavi kupec, morajo biti podane prodajalcu v pisni obliki. Kupec je dolžan priložiti kopijo računa ter natančno opisati poškodbe oziroma napake na proizvodu in omogočiti prodajalcu ogled reklamiranega proizvoda v najkrajšem možnem času po podani reklamaciji.
  12.9  V kolikor kupec meritve opravi sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvi s strani prodajalca nosi stroške za napako prodajalec, kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjenem mestu storitve. Prodajalec je dolžan napako odpraviti v čim krajšem možnem času.
  12.10  Kupec je dolžan zadržati proizvode do rešitve reklamacije in z njimi ravnati kot dober gospodar, v nasprotnem primeru odgovarja za nastalo škodo.
  12.11  Prodajalec si bo prizadeval, da reklamacijo reši v skladu z zakonom. V primeru, da reklamacije ni možno rešiti v dogovorjenem roku, mora prodajalec v pisni obliki obvestiti kupca o novem roku in načinu rešitve reklamacije.
  12.12 Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primerih, zapisanih v garancijskem listu.
  Reklamacija ne velja v naslednjih primerih:
  če reklamacija ni podana v zahtevanem roku (8 dni),
  če k reklamaciji ni predloženega (original ali kopija) računa,
  če se ugotovi, da je poškodba posledica kupčevega nepravilnega ali
  malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile,
  če proizvod ni bil vrnjen skupaj z originalno embalažo, termo lom,
  neprimerna podlaga za pritrditev proizvodov (mehke, neravne podlage, itd.),
  Proizvod proizvede v skladu s tovarniško dovoljenimi tolerancami (dimenzija,
  barva, raztezanje, prožnost itd),
  nestandardna dimenzija proizvoda, ko kupec kljub opozorilu proizvajalca o
  morebitnem nepravilnem delovanju proizvoda, le-tega vseeno naroči.
  12.13 Prodajalec v skladu s smernicami za kakovost »GSB AL 631 – Internationale Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium« zavrača reklamacije površinskih napak profilov, katere niso vidne z razdalje:
  3 metrov in/ali več pri profilih za zunanjo uporabo,
  2 metrov in/ali več pri profilih za notranjo uporabo.
  12.14 prodajalec v skladu z navodili proizvajalcev tkanin ali blaga zavrača reklamacije površinskih napak. Podatki za posamezen tip tkanine ali blaga so na voljo pri prodajalcu.
  12.15 Prodajalec ne nosi odgovornosti za nepravilno skladiščen ali vgrajen material s strani kupca.
 5. Garancija
  13.1 Splošni garancijski rok v skladu z zakonom.
  13.2 Garancija velja ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi kopije računa. V nasprotnem primeru garancija ne velja. Navodila so objavljena na spletni strani proizvajalca (točka: 2.3.2.).
 6. Vračilo blaga brez razloga za reklamacijo
  14.1 Vračilo blaga na željo kupca (brez razlogov za reklamacijo) ni možno. Proizvajalec proizvaja proizvode za znanega kupca po individualnih merah.
 7. Pritožbe
  15.1 Kupec se lahko v primeru težav pisno pritoži na prodajalca. Le-ta bo v čim krajšem možnem času odgovoril na pritožbo oziroma obvestil kupca, koliko časa bo pritožbo obravnaval. Prodajalec si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno v najkrajšem možnem času.
 8. Odstop od pogodbe
  16.1 Kupec od potrjenega naročila oziroma sklenjenega dogovora ne sme odstopiti brez predhodnega pristanka prodajalca. V nasprotnem primeru je kupec dolžan povrniti vse morebitne stroške ter škodo, ki jo je utrpel prodajalec.
 9. Varovanje osebnih podatkov
  17.1 Prodajalec se v skladu z uredbo »EU 2016/679 Varovanje posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov« zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v proces naročanja proizvodov. Prodajalec z osebnimi podatki ravna kot s poslovno tajnostjo ter jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.
 10. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
  18.1 Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani prodajalca. V primeru sprememb določb Splošnih pogojev poslovanja, veljajo novi pogoji z dnem objave na spletni strani v tistem delu, ki zadevajo spremembo.
  18.2 Če katerokoli od določil splošnih pogojev poslovanja deloma ali v celoti postane, ali je razglašeno za neveljavno ali neizvršljivo, taka neveljavnost ali neizvršljivost nima vpliva na preostala določila splošnih pogojev poslovanja.
  18.3 Splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.
 11. Uporaba pravnih in sodnih pristojnosti
  19.1 Splošni pogoji poslovanja se razlagajo in tolmačijo v skladu s slovenskim pravom in pravom Evropske unije.
  19.2 Proizvajalec in kupec bosta vse spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
 12. Razno

Stremimo k temu, da naše rešitve temeljijo na sodobnih, v svetu uveljavljenih tehnologijah in trendih, kar nam omogoča, da našim kupcem zagotavljamo čim večje zadovoljstvo in dolgoletne užitke v izbranih izdelkih.

V podjetju se zavedamo pomembnosti kakovosti, zato kakovost izdelka nikoli ni prepuščena naključju, temveč je rezultat skrbnega planiranja vhodnih komponent, brezhibne izdelave, nadzora in ugotavljanja zadovoljstva kupcev. Zato že vrsto let sodelujemo z vodilnima slovenskima proizvajalcema senčil ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. in SENČILA MEDLE d.o.o.

  PLUTON PLUS d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomaž Guzelj